حدمات ساختمانی اوستایاب
ارائه خدمات ساختمانی و فنی در سرتاسر کشور ایران
مرور برچسب

قیمت طناب کار در تهران

خدمات نما راپل و بدون داربست

خدمات ساختمانی که بدون داربست انجام میشود را خدمات راپل میگوییند . که با استفاده از طناب و طناب کار انجام میشود . این نوع خدمات جایگزین خوبی برای اجرای داربست هستند که در ادامه به مزایای خدمات راپل میپردازیم . مزایای خدمات راپل نسبت به